Posunout vlevo Menu
Posunout vlevo Posunout vpravo

PROFIL FIRMY

Společnost je orientována především na stavební činnost a služby s tím spojené.

Profil akciové společnosti DAME je velmi rozmanitý. Zabezpečuje výstavbu a rekonstrukce budov, výrobních i prodejních objektů, činžovních domů, rodinných domů, inženýrských sítí.

V březnu 2006 zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

STAVBY

... umíme!

REKONSTRUKCE

... dle Vašich potřeb.

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA

KONTAKT

DAME a.s.

Nademlejnská 683/5, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Telefon, fax, e-mail

222 351 163, 222 351 164

DAME a.s., Nademlejnská 683/5, 198 00 Praha 9, Hloubětín, IČ 61058505, zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3944.

Napište nám

ZAKNIHOVÁNÍ AKCIÍ

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou.

Představenstvo společnosti DAME a.s., IČ 61058505, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 5/683, PSČ 19800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3944 (dále jen „Společnost"), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Zákon"), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:

  1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 2.2.2017 o změně stanov Společnosti spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Erikem Mrzenou, notářem se sídlem v Praze, notářský zápis č. N 159/2017, NZ 254/2017.
  2. Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle Společnosti na adrese Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 5/683, PSČ 19800. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.
  3. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).
  4. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona sdělit Společnosti číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3 výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

V Praze, 3.2.2017

Představenstvo společnosti
DAME a. s.